karsanin japonya gururu lk4pyALl
karsan romanyada ikili ihale kazandi i2kP4Zib